Tento web využívá tzv. cookies.
Pokud si jej budete dále prohlížet, vyjadřujete s tímto využíváním souhlas. Více informací o cookies včetně možnosti jejich odmítnutí naleznete pod odkazam více informací.
×
TNT MUSIC SHOP

Ivo Fojtík TNT, Jurečkova 12, 702 00 Ostrava 1 (centrum)
tel.: +420 596 125 659 | info@tntshop.eu | www.tntshop.eu

Music Shop Ostrava
×
 x 

Položek: 0

Vaše detaily

Již jsem registrovaný/á

Registrovat

 

Obchodní podmínky

Objednávka a expedice Vybrané tituly umístěte do košíku a vyplňte své údaje v dotazníku. Je-li Vaše objednávka v ceně do 500,- Kč, rádi Vám požadované zboží nachystáme k vyzvednutí v naší prodejně. Při objednávce od 500,- do 3000,- Kč zasíláme zboží poštou na dobírku a připočítáváme 100,-Kč za poštovné a balné , při platbě předem na účet činí poštovné 80,- Kč . Při objednávce nad 3000,-Kč je poštovné i balné zdarma. Zboží posíláme jen na adresy v České republice , do zahraničí bohužel neposíláme . Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


GDPR

dle nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

Úvodní ustanovení

Tyto informace o zpracování osobních údajů jsou vydány v souladu se zněním článku 12 GDPR a vysvětlují, jakým způsobem nakládáme s vašimi osobními údaji v rámci našich podnikatelských činností, nebo když navštívíte naše webové stránky a jaká jsou vaše práva v této oblasti.

Tyto informace o zpracování osobních údajů se týkají:

 • uživatelů našich webových stránek,
 • zákazníků našeho e-shopu,
 • zákazníků,
 • dodavatelů,
 • budoucích i stávajících obchodních partnerů, a přiměřeně i jejich kontaktních osob, a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídající jejich postavení k nám.

Ochrana vašich soukromých údajů je pro nás nezbytnou a důležitou součástí našich procesů.

 1. Správce osobních údajů
  Správcem osobních údajů je společnost:
  Ivo Fojtík TNT
  IČ: 63348837
  se sídlem Jurečkova 12, 702 00 Ostrava 1 (centrum)
 2. Rozsah zpracování osobních údajů
  Osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém nám je poskytnete, a to v přímé souvislosti s:
  - uzavřením kupní smlouvy;
  - splněním kupní smlouvy;
  - jednáním o budoucí spolupráci;
  - dodáním služeb;
  a následnou evidencí záznamů pro:
  - uplatnění reklamací;
  - splnění reklamačních povinností;
  - splnění oprávněných zájmů;
  - splnění zákonných povinností.
  Bez poskytnutí osobních údajů pro účely plnění kupní smlouvy by nebylo možné dodávky zboží a služeb plnit.
  Ke zpracování osobních údajů pro tyto účely nepotřebujeme souhlas.Zpracování z důvodu plnění smlouvy a plnění zákonných povinností nelze odmítnout.
 3. Zdroje osobních údajů
  Osobní údaje získáváme přímo od vás, nebo z veřejných rejstříků dle zákona č. 304/2013 Sb. v platném znění nebo dalších rejstříků ve smyslu zákona č. 111/2009 Sb. v platném znění (např. živnostenský rejstřík, rejstřík plátců DPH apod.).
 4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
  a) Adresní a identifikační údaje sloužící k vaší jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci, zejména:
  - jméno a příjmení, akademický titul (je-li uveden);
  - adresa (bydliště, sídla podnikání, korespondenční, fakturační, dodací apod.);
  - IČ a DIČ (je-li uvedeno).
  b) Kontaktní údaje, abychom se mohli s vámi spojit, v případě potřeby:
  - telefonní číslo,
  - e-mailová adresa.
  c) Popisné údaje, abychom mohli provádět nebo identifikovat bezhotovostní platby:
  - bankovní spojení.
  d) Údaje z komunikace mezi námi a vámi – tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním zboží a služeb. Jedná se zejména o vzájemnou písemnou a elektronickou komunikaci.
  e) Další údaje nezbytné pro splnění kupní smlouvy nebo dodání služeb.
 5. Kategorie subjektu údajů
  a) zákazník,
  b) dodavatel,
  c) potenciální zákazník nebo dodavatel,
  d) jiná osoba, která je s námi ve smluvním vztahu obchodního typu.
 6. Kategorie příjemců osobních údajů
  Vaše osobní údaje poskytujeme v souladu s GDPR při zachování principu jejich ochrany:
  a) zpracovatelům;
  při plnění svých závazků a povinností ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tyto subjekty zpracovávají osobní údaje získané od nás, mají postavení zpracovatelů a osobní údaje zpracovávají výhradně na základě našich pokynů a nesmí je využít jinak. Našimi zpracovateli jsou společnosti se sídlem na území České republiky;
  b) státním a jiným oprávněným orgánům v rámci plnění našich zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.
 7. Způsob zpracování osobních údajů
  Zpracování osobních údajů provádí Správce, prostřednictvím oprávněné osoby.
  Zavedli jsme vhodná a přiměřená opatření k zajištění ochrany osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo zneužitím jinou osobou. Tato opatření zahrnují zejména organizační řešení a technická zabezpečení.
  Zpracovatelé pro nás zajišťují činnosti spojené se zpracováním osobních údajů výhradně pro účely plnění dodání zboží nebo služeb a dále pro činnosti směřující ke splnění našich zákonných povinností daných platnou legislativou.
  Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
  U nás nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování ve smyslu čl. 22 GDPR.
  Pokud máte podezření, že došlo k neoprávněnému přístupu k vašim osobním údajům, kontaktuje nás bez zbytečného prodlení. Kontaktní údaje naleznete v závěru tohoto dokumentu.
 8. Doba zpracování osobních údajů
  V souladu s legislativními požadavky jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností ze závazkového vztahu i z příslušných právních předpisů.
  a) V souvislosti s plněním kupní smlouvy či s přijetím plnění dle kupní smlouvy: jsme oprávněni zpracovávat vaše základní osobní, identifikační a kontaktní údaje, údaje o zboží, údaje o typu služeb a údaje z komunikace mezi vámi a námi po dobu 2 let ode dne uskutečnění plnění
  nebo 2 roky ode dne vyřízení reklamace.
  b) V případě jednání mezi námi a potencionálním zákazníkem nebo dodavatelem o uzavření smlouvy, které nebylo završeno uzavřením smlouvy, jsme oprávněni zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 6 měsíců od příslušného jednání (vedeného ústní nebo písemnou formou).
  c) V souvislosti se splněním našich legislativních povinností: dle archivačních lhůt daných platnou legislativou (zejména zákonem o účetnictví a zákonem o DPH).
 9. Účel zpracování osobních údajů
  Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně pro splnění smluvních povinností a povinností daných platnou legislativou:
  a) plnění kupní smlouvy a poskytování služeb,
  b) účetní a daňové účely,
  c) plnění zákonných povinností,
  d) ochrana práv správce, subjektu údajů nebo jiných osob (např. vymáhání pohledávek správce).
  V souladu s GDPR není pro účely zpracování vašich osobních údajů dle bodu 9. a) až d) vyžadován váš souhlas.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Od 25. 5. 2018 máte v případě, že jste pro nás identifikovatelnou fyzickou osobou a prokážete nám svou totožnost, následující práva:

 1. Právo na přístup ke svým osobním údajům
  Kdykoli nás můžete požádat o informace, jaké údaje o vás zpracováváme. Můžeme vás požádat o ověření vaší totožnosti a poskytnutí dalších informací o vašem požadavku. Případné informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme, nebude zpoplatněn, v případě, že nebude zjevně neoprávněný nebo bezdůvodný.
  V případě opakované žádosti o poskytnutí informací o vašich zpracovávaných osobních údajích jsme oprávněni vám účtovat přiměřený poplatek. V souladu s platnou legislativou jsme oprávnění vaši žádost zamítnout. V tom případě vám zašleme odůvodnění tohoto zamítnutí. Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace je možné uplatnit písemně na kontaktní adresu uvedenou níže.
 2. Pokud zjistíte, nebo se domníváte, že provádíme zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte právo:
  • požádat nás o vysvětlení,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o:
   • opravu nepřesných osobních údajů: máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o vás zpracováváme. Máte rovněž povinnost nám oznamovat změny svých osobních údajů, zároveň jste povinni nám poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti;
   • právo na výmaz: máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), které se vás týkají, pokud neprokážeme oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů. Pokud se domníváte, že nedošlo k výmazu vašich osobních údajů, můžete se na nás obrátit písemně na kontaktní adresu uvedenou níže;
   • právo na omezení zpracování: máte právo, do doby vyřešení podnětu, na omezení zpracování vašich osobních údajů, a to v případě, že budete popírat přesnost svých osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podáte námitku proti jejich zpracování písemně na kontaktní adresu uvedenou níže;
   • právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování: dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budete námi informováni, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí;
   • právo na přenositelnost osobních údajů: máte právo na přenos vašich osobních údajů k jinému správci údajů. V tom případě vaše osobní údaje převedeme nebo vám poskytneme jejich kopii ve strojově zpracovaném formátu. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze žádosti vyhovět. Žádost je možné podat písemně na kontaktní adresu uvedenou níže;
   • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: v případě, že neprokážeme, že existuje oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zpracování osobních údajů na základě námitky ukončíme bez zbytečného odkladu. Námitku je možné podat písemně na kontaktní adresu uvedenou níže;
   • právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 3. Dále máte tato práva:
  • automatizované individuální rozhodování včetně profilování: máte právo nebýt předmětem rozhodnutí založeném výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování;
  • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů: máte právo obrátit se na místně příslušný dozorový úřad, tedy na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 4. Jsme povinni vám bez zbytečného odkladu oznámit, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů značí pravděpodobné vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob.

Kontaktní adresa

Naše kontaktní údaje pro přijetí vašich požadavků týkající se vašich osobních údajů jsou tyto: Ivo Fojtík TNT správce osobních údajů, Jurečkova 12, 702 00 Ostrava 1 (centrum)
nebo e-mail: info@tntshop.eu

Závěrečná ustanovení

Tento dokument:

 1. jsme oprávnění aktualizovat, resp. měnit;
 2. je zveřejněn na webových stránkách Správce v aktuálním znění;
 3. vstupuje v platnost dnem zveřejnění, účinnosti nabývá dne 25. května 2018.
Informace o zákazníkovi
Fakturační údaje:

objednávka do 500,- Kč

Objednávky do 500,- Kč

rádi Vám zboží nachystáme k vyzvednutí v naší prodejně

dobírka

Poštou na dobírku nebo zásilkovna

Česká pošta - 140,- Kč
Zásilkovna - 80,- Kč

nad 2000,- Kč

Nad 3 000,- Kč

poštovné i balné zdarma

Doručení

Možnosti doručení

Zboží posíláme jen na adresy v ČR , do zahraničí neposíláme.

 

Zboží  zakoupené přes náš e-shop rezervujeme na prodejně max. jeden týden . 

×

Gramofonové desky

Here is the pop up panel you can use to promote any product or products that you think your customers should see at the very bottom of the website. You can use 6 different modules positions between intro-1 and intro-6.

215,00 €

LP LP BAZAR!

Gramofonové desky

Ceny vinylových desek stoupají. Před čtyřmi lety stála na internetu deska Psích vojáků Leitmotiv 480 korun, v těchto dnech ji zájemci koupí za přibližně 2200 korun. Zatímco na začátku 90. let končily s nástupem CD vinylové desky často v popelnicích, dnes se stávají i sběratelskou investicí.

„Vinyly nejsou jako zlato, jejich cena neroste několikanásobně, ale umí udržet hodnotu peněz. Navíc platí, že je to nádherný sběratelský koníček," uvedl publicista, spisovatel a aktivní sběratel gramofonových desek Dan Tácha.

LP LP BAZAR!


TOP